Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2019

Đơn vị trao tặng: International Business Magazine