Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thẻ tín dụng

Đơn vị trao tặng: Tổ chức Thẻ quốc tế Mastercard