Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu nước ngoài

Đơn vị trao tặng: Tổ chức Thẻ quốc tế Mastercard