Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí European