Ngân hàng có Sản phẩm & Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG)