Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2019

Đơn vị trao tặng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn dữ liệu Quốc tế (IDG)