Ngân hàng có Doanh số giao dịch nước ngoài tăng trưởng tốt nhất

Đơn vị trao tặng: Tổ chức Thẻ quốc tế Visa.