Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam năm 2019

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking and Finance Review