Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc theo tỷ lệ điện chuẩn

Đơn vị trao tặng: Ngân hàng Standard Chartered