Ngân hàng có các hoạt động vận hành giao dịch thẻ tại nước ngoài tốt nhất năm 2019

Đơn vị trao tặng: Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa