Ngân hàng cân đối tài chính tốt nhất Việt Nam năm

Giải thưởng: Ngân hàng cân đối tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2015
Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Asian Banker