Đơn vị Phát triển vững mạnh Thời kỳ Hội nhập

Đơn vị trao tặng: Viện Khoa học Phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa