Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Business Outlook