Chứng chỉ Tiền gửi tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking & Finance Review