ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN / THẺ / E-BANKING CỦA SCB

ĐIỀU 1: Các từ ngữ sử dụng trong điều kiện, điều khoản sử dụng Thẻ / eBanking được hiểu như sau:
1. NH là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tổ chức và thực hiện hoạt động phát hành, thanh toán thẻ và cung cấp dịch vụ e-Banking.
2. Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ eBanking, dịch vụ thẻ do SCB cung cấp.
3. Chủ thẻ là người được NH cấp thẻ để sử dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ. Chủ thẻ chính đồng thời là chủ tài khoản và là người chịu trách nhiệm sau cùng đối với NH. Chủ thẻ phụ là người được cấp thẻ theo đề nghị của chủ thẻ chính.
4. Máy rút tiền tự động (ATM) là thiết bị của SCB hoặc các Ngân hàng liên minh mà chủ thẻ có thể sử dụng thẻ của SCB để rút tiền mặt hoặc thực hiện một số dịch vụ khác do Ngân hàng cung cấp.
5. Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) là các tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng thẻ.
6. Thẻ của SCB là loại thẻ ghi nợ do NH phát hành trên cơ sở tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bằng VNĐ của khách hàng, được sử dụng để rút tiền mặt, thực hiện một số dịch vụ tại ATM và thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT.
7. Tài khoản là tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bằng VNĐ do chủ thẻ mở tại NH để sử dụng thẻ của SCB và phục vụ cho các giao dịch thẻ / eBanking.
8. Mã số xác định chủ thẻ (PIN) là mã số mật của cá nhân bao gồm 6 chữ số được SCB cung cấp cho chủ thẻ, sử dụng trong một số giao dịch thẻ để chứng thực chủ thẻ. Mã số này do chủ thẻ chịu trách nhiệm bảo mật.
9. Giao dịch thẻ là giao dịch có sử dụng thẻ và số PIN của chủ thẻ tại các máy ATM và tại các ĐVCNT.
10. eBanking là dịch vụ truy vấn thông tin / chuyển khoản / thanh toán qua các kênh như SMS Banking hoặc Internet Banking tại website www.scb.com.vn.
11. Token là thiết bị bảo mật sử dụng trong trường hợp chuyển khoản qua Internet Banking. Mỗi token được gắn cho một khách hàng sử dụng.
12. Thời hạn hợp đồng sử dụng thẻ có hiệu lực từ ngày khách hàng đăng ký sử dụng thẻ của SCB và có thời hạn theo quy định của SCB.

ĐIỀU 2: Quy định đăng ký và thực hiện giao dịch
13. Hạn mức giao dịch và biểu phí
Các giao dịch qua ATM, eBanking đều được quy định hạn mức giao dịch trừ trường hợp chuyển khoản đến nhiều tài khoản qua Internet Banking. Hạn mức giao dịch và biểu phí do Tổng Giám đốc NH TMCP Sài Gòn ban hành và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
14. Thời gian nhận lệnh và xử lý giao dịch
- Các giao dịch tự động qua ATM, eBanking thực hiện sau thời gian xử lý cuối ngày sẽ được ghi nhận vào ngày làm việc hôm sau.
- Đối với chuyển khoản ngoài hệ thống qua Internet Banking, nếu lệnh gửi trước 14h30 thì lệnh đó sẽ được thực hiện ngay trong ngày. Các trường hợp gửi lệnh sau thời gian trên hoặc trong ngày lễ, nghỉ, thì lệnh sẽ được xử lý vào ngày làm việc hôm sau.
- Nếu lệnh của khách hàng không được chấp nhận, SCB sẽ thông báo từ chối việc thực hiện lệnh cho khách hàng thông qua kênh khách hàng đã gửi lệnh, và trả lại số tiền chuyển khoản / thanh toán không thành công vào tài khoản khách hàng.
- Đối với giao dịch điều chỉnh hạn mức người dùng Internet Banking, NH sẽ cập nhật hạn mức mới cho khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng đăng ký điều chỉnh.
- Mỗi khách hàng được đăng ký tối đa 2 mã đăng nhập Internet Banking. Mã đăng nhập của khách hàng là duy nhất, có độ dài từ 6 đến 20 ký tự, có thể là chữ, số hoặc vừa chữ vừa số. Trường hợp khách hàng đăng ký mã đăng nhập 1 trùng với khách hàng khác, SCB sẽ sử dụng mã đăng nhập 2 để đăng ký cho khách hàng.

ĐIỀU 3: Quyền và trách nhiệm của khách hàng
1. Quyền của khách hàng
- Được sử dụng các dịch vụ thẻ của SCB, eBanking trong phạm vi đã đăng ký và được chấp thuận của NH.
- Được quyền sử dụng số tiền trên tài khoản cho các mục đích chi tiêu và thanh toán thường xuyên của mình.
- Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như phát hành Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu,... do SCB cung cấp.
- Có thể giao dịch gửi tiền / rút tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào vào bất cứ ngày làm việc nào trong hệ thống SCB.
- Được khiếu nại về những sai sót (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Khách hàng có thể thay đổi, chấm dứt việc sử dụng dịch vụ Thẻ / eBanking của SCB. Việc thay đổi, chấm dứt này phải được đăng ký tại các điểm giao dịch của SCB.
2. Trách nhiệm của khách hàng
- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và hợp pháp trong hồ sơ đăng ký mở tài khoản tại SCB và trong các giao dịch thanh toán. Chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của khách hàng.
- Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản tiền gửi thanh toán theo quy định của SCB trong từng thời kỳ
- Đảm bảo có đủ số dư trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp và chi trả phí theo quy định của SCB. Chịu trách nhiệm về việc chi trả vượt quá số dư có trên tài khoản trừ trường hợp đã thỏa thuận thấu chi với SCB.
- Cam kết không tiết lộ mã đăng nhập / số PIN hoặc giao token cho bất cứ ai. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao dịch có sử dụng mã đăng nhập / số PIN.
- Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho KH khi thẻ / token / mã đăng nhập / số PIN bị mất cắp, thất lạc, bị lộ theo số điện thoại (84-8) 3920 6540 hoặc hotline 1800 54 54 38 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SCB gần nhất. Sau đó khách hàng phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho NH trong vòng 02 (hai) ngày làm việc.
- Thực hiện việc tra soát, khiếu nại về các giao dịch trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn với ĐVCNT / người thụ hưởng về các vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
- Công nhận và chịu trách nhiệm đối với giao dịch do hệ thống SCB hoặc các đơn vị liên quan ghi nhận (kể cả trường hợp giao dịch đó không do khách hàng thực hiện).
- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do để lộ / bị mất / bị đánh cắp số thẻ / token / mã đăng nhập / số PIN.
- Tuân thủ theo các quy định đăng ký, cập nhật, sử dụng các kênh dịch vụ do NH cung cấp.

ĐIỀU 4: Quyền và trách nhiệm của SCB
1. Quyền của SCB
- Ghi nợ tài khoản khách hàng các khoản phí và các khoản thanh toán, rút tiền thừa, quá số dư (nếu có) và các giao dịch thẻ / eBanking liên quan phát sinh nhưng hệ thống chưa tự động ghi nợ một phần hoặc toàn bộ số tiền phải ghi nợ.
- Từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không có đủ số dư được phép sử dụng cho việc thực hiện các lệnh thanh toán hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sau 12 tháng kể từ ngày mở tài khoản phát hành thẻ, sử dụng eBanking hoặc trong 12 tháng liên tục, nếu tài khoản không hoạt động, NH sẽ thực hiện thu phí theo quy định tại biểu phí dịch vụ của SCB cho đến khi TK hết số dư, SCB sẽ thực hiện đóng tài khoản.
- Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định.
- Khi cần thiết, SCB có quyền tiết lộ trong sự bảo mật cho các cơ quan hữu quan những thông tin liên quan đến khách hàng, tài khoản thẻ, giao dịch thẻ, eBanking của khách hàng phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại nhưng theo đúng qui định của pháp luật.
- SCB không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được chi trả bằng thẻ / kênh eBanking, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ của các ĐVCNT hoặc hàng hóa, dịch vụ có được từ các chương trình khuyến mãi.
- SCB có quyền dựa vào bất kỳ chứng từ nào liên quan đến dịch vụ thẻ / eBanking có chữ ký (giấy, điện tử) của khách hàng như là bằng chứng xác thực rằng các giao dịch là do chính khách hàng thực hiện.
- Khóa thẻ / hủy thẻ / khóa kênh dịch vụ eBanking trong trường hợp giả mạo, lợi dụng hoặc nghi ngờ bị giả mạo, lợi dụng và thực hiện thông báo cho khách hàng.
- Chấm dứt việc sử dụng thẻ / eBanking khi khách hàng vi phạm “Điều kiện, điều khoản sử dụng tài khoản / thẻ / eBanking của SCB”
- Được miễn trách trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền thông,... bị trục trặc ngoài khả năng kiểm soát của NH.
2. Trách nhiệm của SCB
- Tuân thủ các quy định về phát hành và thanh toán thẻ, cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử.
- Đảm bảo an toàn số dư trên tài khoản và bảo mật thông tin liên quan đến tải khoản, giao dịch tài khoản của khách hàng theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến tài khoản theo thỏa thuận của SCB và Chủ tài khoản, thông báo kịp thời thông tin về tài khoản theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảo mật các thông tin liên quan đến khách hàng, trừ trường hợp phục vụ cho công tác tra soát có liên quan đến bên thứ ba, hoặc theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.
- Chịu trách nhiệm khóa thẻ / kênh eBanking trong vòng 01 (một) giờ kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng về việc thẻ / token / mã đăng nhập / số PIN bị thất lạc, mất cắp hoặc bị lộ.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thẻ / eBanking.
- Đảm bảo dịch vụ thẻ / eBanking vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

ĐIỀU 5: Sửa đổi nội dung điều khoản
- NH được phép sửa đổi nội dung “Điều kiện, điều khoản sử dụng tài khoản / thẻ / eBanking của SCB” bằng cách thông báo bằng văn bản / kênh SMS Banking, website của SCB.
- Việc tiếp tục sử dụng kênh dịch vụ khi NH sửa đổi “Điều kiện, điều khoản sử dụng tài khoản / thẻ / eBanking của SCB” có nghĩa là khách hàng chấp nhận các sửa đổi đó.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành
- Khách hàng và NH xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện và điều khoản trên đây, và hiểu rõ cách thức sử dụng kênh dịch vụ nêu trên. Khách hàng cam kết thực hiện đúng các điều kiện và điều khoản này cũng như các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.